Terms and Conditions

Algemene voorwaarden bij verkoop, levering en diensten van Vadac B.V. te Deventer. In deze algemene voorwaarden wordt Vadac B.V. aangegeven als opdrachtnemer en de afnemer aangegeven als opdrachtgever.

Art.1 Algemeen
1.1. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Vadac B.V. schriftelijk is bevestigd.
1.2. Afspraken met personeel binden Vadac B.V. niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
1.3. De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Vadac B.V., van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn verworpen: een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
1.4 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ”schriftelijk‘, wordt een bericht per E-mail vooropgesteld dat deze E-mail met een zgn. reply is bevestigd -hieraan gelijkgesteld.

Art.2 Aanbod en aanvaarding
2.1 Onze offertes worden vrijblijvend uitgebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van uitgifte.
2.2 In offertes van de opdrachtnemer genoemde levertijden en andere voor door opdrachtnemer te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding hiervan geeft de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding en/of ontbinding hiervan.
2.3 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor de opdrachtnemer tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding automatisch voor nabestellingen

Art.3 Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, tenzij anders overeengekomen en zijn exclusief BTW, exclusief verwijderingsbijdrage en exclusief emballage; welke apart worden berekend.
3.2 Leveranties van zaken zijn uitsluitend af magazijn tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien op verzoek van opdrachtgever het transport door Vadac B.V. geregeld wordt, worden de vrachtkosten doorberekend aan opdrachtgever.
3.3 Indien er zich na het sluiten van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wijzigingen voordoen in kostprijsbepalende factoren, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd deze wijzigingen in de prijs door te berekenen.

Art.4 Transport
Het risico van de zaken voor alle directe en indirecte schade die aan of voor zaken tijdens het transport mocht ontstaan is voor de opdrachtgever.

Art.5 Levertijd
5.1 Opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de desbetreffende overeenkomst.
5.2 Indien bij een afroeporder de opdrachtgever de order niet binnen 12 maanden na het sluiten daarvan geheel heeft afgeroepen, heeft de opdrachtnemer het recht het restant van de order ook zonder afroep te leveren.
5.3 Het risico voor de zaken is voor de opdrachtgever vanaf het moment dat aan de opdrachtgever de zaken heeft ontvangen.

Art.6 Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)
6.1 De opdrachtnemer is niet gebonden tot nakoming van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het -verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
6.2 Indien de opdrachtnemer door overmacht of andere buitengewone omstandigheden zoals onder andere, maar niet beperkt tot, werkstaking, stagnatie in de aanvoer van grondstoffen en/of halfabrikaten en brand, oftewel de opdrachtnemer oftewel bij zijn leveranciers, niet of niet tijdig in staat zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontboden te verklaren.
6.3 Opdrachtgever is in dit geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst en/oftotale schadevergoeding.

Art.7 Garantie
7.1 De opdrachtnemer verstrekt op de door hem geleverde zaken dezelfde garantie, die hij van de fabriek heeft ontvangen. Arbeidsloon, autokosten, verzendkosten en overige kosten kunnen ten alle tijden worden doorberekend.
7.2 Indien de geleverde zaken op het moment van levering ondeugdelijk zijn, heeft de opdrachtgever slechts recht op gratis herstel of vervanging van die zaken, mits deze nog in dezelfde staat verkeren als bij verzending en na geaccepteerde retourmelding en conform de geldende retourprocedure door de opdrachtnemer zijn terug ontvangen, één en ander ter keuze van de opdrachtnemer.

Art.8 Aansprakelijkheid van vrijwaring
8.1 Onverminderd de garantiebepalingen sluit de opdrachtnemer uitdrukkelijk ieder verdergaande aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet ofgrove schuld van de opdrachtnemer of diens werknemers.
8.2 Indien er voor zover er op opdrachtnemer enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijk ten alle tijden beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde met een maximum van € 2.500,-
8.3 Schadeclaims ten gevolge van het voorafgaande dienen binnen drie maanden na het ontstaan daarvan, of zoveel eerder na het moment dat de opdrachtgever de schade had kunnen onderkennen, bij de opdrachtnemer schriftelijk te worden gemeld op straffe van het verval van iedere aanspraak op schadevergoeding door de opdrachtnemer.
8.4 Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met door de opdrachtnemer geleverde zaken.

Art.9 Retourzendingen
9.1 Door de opdrachtnemer geleverde zaken mogen slechts worden geretourneerd aan de opdrachtnemer na toestemming en conform de geldende retourprocedure van de opdrachtnemer. Alle kosten met betrekking tot retourzendingen komen voor rekening van de opdrachtgever.
9.2 Creditering van de betreffende zaken zal slechts plaatsvinden indien de betreffende zaken niet herleverd c.q. hersteld kunnen worden, in dezelfde staat retour worden gezonden als bij levering door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverd zijn, dat wil zeggen in originele verpakking en in de staat van nieuw, zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer.

Art.10 Reparaties
10.1  Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten/defecten die op het retourformulier zijn omschreven door de opdrachtgever.
10.2 Opdrachtnemer verleent na het voltooien van de reparatie een garantie van 6 maanden op de reparatie.
Deze garantietermijn gaat in op het moment van verzending van het product aan opdrachtgever.
10.3 De garantie vervalt bij het openen van het toestel door opdrachtgever of derde na de reparatie welke door opdrachtnemer is uitgevoerd. Bij schade van buitenaf zoals bijvoorbeeld valschade en vochtschade vervalt de garantie automatisch
10.4 Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail van opdrachtnemer aan opdrachtgever dat het product gereed is en de opdrachtgever gedurende een periode van twee maanden heeft nagelaten voor een betaling te zorgen, is opdrachtnemer bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra gemaakte kosten voor het verhalen van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de opdrachtgever.
10.5 Voor apparaten waarbij na onderzoek blijkt dat deze niet meer op een economisch haalbare wijze hersteld kunnen worden zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld worden via een mailbericht. Daarin wordt ook de keuze gegeven om het defecte apparaat retour te ontvangen na betaling van de onderzoeks- en verzendportokosten. Zijn deze kosten niet voldaan binnen een termijn van 4 weken na verzenden van dit mailbericht bericht dan zal opdrachtnemer uiteindelijk overgaan tot verwijdering van dit apparaat. Er zijn dan geen verdere kosten voor de opdrachtgever.
10.6 Defecte onderdelen worden door opdrachtnemer afgevoerd. Indien opdrachtgever de defecte onderdelen retour wenst te ontvangen, dan dient dit op het retourformulier vermeld te worden.

Art.11 Klachten
11.1 De opdrachtgever dient bij levering en bij in ontvangstneming van de zaken deze binnen 2 werkdagen te laten controleren of de levering met de bestelling c.q. opdracht overeenstemt. Bij gebreke, dient hij schriftelijk melding te maken uiterlijk binnen acht werkdagen onder opgaaf van redenen bij de opdrachtnemer.
11.2 De opdrachtgever kan op een niet-zichtbaar gebrek in de zaak/prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen acht werkdagen nadat hij de tekortkoming ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij de opdrachtnemer ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd onder opgaaf van redenen.
11.3 De opdrachtgever dient te allen tijde de opdrachtnemer de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen of te vervangen, een en ander ter keuze van de opdrachtnemer.
11.4 De opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden indien hij niet binnen hierboven vermelde termijn een klacht heeft ingediend en/of hij de opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
11.5 Klachten geven de opdrachtnemer nimmer recht op korting en/of verrekening en/of de betalingsverplichting op te schorten.

Art.12 Betaling
12.1 Alle betalingen dienen te gescheiden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, bij voorkeur door overboeking of storting op IBAN NL95INGB0007738425, ten name van de opdrachtnemer. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen.
12.2 In geval de opdrachtgever één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum aan de opdrachtnemer een rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1,5% per maand of over een gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Tevens is de opdrachtgever buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de achterstallige betaling.

Art.13 Eigendomsvoorbehoud
13.1 De opdrachtnemer behoudt zich het eigendom voor van alle, door haar aan de opdrachtgever afgeleverde zaken, totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien de opdrachtnemer in het kader van deze verkoopovereenkomst en ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de opdrachtgever ook deze vordering geheel heeft voldaan.
13.2 Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 6.
13.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de opdrachtgever zijn en zich nog in handen van de opdrachtgever bevinden, behoudt de opdrachtnemer hierbij reeds nu voor als dan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW genoemde, die de opdrachtnemer dan uit welke hoofde dan ook nog tegen de opdrachtgever mocht hebben.
13.4 De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de opdrachtnemer te bewaren. De opdrachtgever is verplicht de zaken, voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en polissen van deze verzekeringen aan de opdrachtnemer op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra de opdrachtgever te kennen geeft dit te wensen door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239BW tot meerder zekerheid van de vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever.
13.5 Indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens de opdrachtnemer tekortschiet of de opdrachtnemer goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is de opdrachtnemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. De opdrachtgever machtigt de opdrachtnemer de plaats te betreden waar de afgeleverde zaken zich bevinden . Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de nog op de terugneming gevallen kosten.
13.6 Het is de opdrachtgever toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen . Bij verkoop op krediet is de opdrachtgever verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op grond van een bepaling in dit artikel.
13.7 De opdrachtgever verbindt zich vorderingen, die hij op zijn afnemer verkrijgt, niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. De opdrachtgever verbindt zich verder bedoelde vorderingen, zodra de opdrachtnemer de wens daartoe te kennen geeft, aan de opdrachtgever te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239BW tot meerdere zekerheid van de vorderingen van de opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook tegen de opdrachtgever. Bij overtreding van dit artikel verbeurt de opdrachtgever een boete van 10% over het door hem verschuldigde bedrag.
13.8 Koper kan met een derde overeenkomen, dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud niet te vervallen.
13.9 Door subrogatie als bedoeld in lid 8 levert de verkoper de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de koper de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde.
13.10 Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in de leden 8 en 9 laten onverlet dat de koper de verkoper kan aanspreken in het geval de verkoper de enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.

Art.14 Ontbinding
Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf overgaat, en verder indien beslag op alle of een gedeelte van zijn goederen wordt gelegd, heeft de opdrachtnemer boven en behalve de andere rechten welke de wet toekent, het recht de verdere leveringen op de schorten, hetzij de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door eenvoudige mededeling te ontbinden, onverminderd de rechten van de opdrachtnemer op volledige schadeloosstelling. Dezelfde rechten komt de opdrachtnemer toe, indien na de totstandkoming van een overeenkomst gegronde twijfel rijst omtrent solvabiliteit of kredietwaardigheid van de opdrachtgever en hij des verzocht niet voldoende zekerheid voor de betaling verstrekt.

Art.15 Geschillen
Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden volgens de wet bevoegde rechter.