Algemene voorwaarden
van Vadac B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 7418 AH Deventer aan de Zutphenseweg 31 C9.
Hierna zal de gebruiker van deze algemene voorwaarden worden aangeduid als “Vadac”, haar contractspartij zal worden aangeduid als “de wederpartij”.

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn zowel op de offerte en de acceptatie daarvan, als op ieder tot stand gekomen overeenkomst tussen Vadac en haar wederpartij, en de uitvoering daarvan, van toepassing.
1.2
Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook indien die algemene voorwaarden een vergelijkbare bepaling als de onderhavige bevatten.
1.3
De opdrachtgever wordt geacht de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere overeenkomsten met Vadac.
1.4
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voorzover uitdrukkelijk en schriftelijk door Vadac aanvaard en gelden slechts voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomsten
2.1
Ieder aanbod van Vadac is geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld en vervalt uiterlijk dertig dagen na de datum van uitgifte.
2.2
Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij Vadac binnen twee weken bezwaar maakt tegen de verschillen.
2.3
Ten opzichte van de wederpartij strekt het schriftelijk aanbod van Vadac, danwel indien het schriftelijk aanbod niet gedaan is, een schriftelijke orderbevestiging van Vadac, tot volledig bewijs van de inhoud van de overeenkomst, behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs.
2.4
Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Vadac binden Vadac niet dan nadat zij schriftelijk door haar zijn bevestigd.
2.5
Opdrachten van de wederpartij gelden als onherroepelijk zo lang deze door Vadac niet schriftelijk zijn geweigerd. Vadac is eerst na schriftelijke aanvaarding of door aanvang van de uitvoering van de opdracht aan de uitvoering ervan gebonden.
2.6
De prijzen en prijsopgaven, voorkomende in de prijslijsten, orderformulieren, e-mails of waarin dan ook van Vadac zijn steeds exclusief omzetbelasting. Eventuele prijsverhogingen welke door (toe)leveranciers van Vadac in rekening worden gebracht, mogen door Vadac aan de wederpartij worden doorberekend.

Artikel 3 Uitvoering van overeenkomsten
3.1
Vadac zal met de wederpartij gesloten overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien de opdracht het geven van een advies behelst, zal er nimmer sprake zijn van een bepaald door Vadac gegarandeerd resultaat.
3.2
Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Vadac het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Deze werkzaamheden zullen door Vadac afzonderlijk aan de wederpartij worden doorberekend.

Artikel 4 Termijnen
4.1
Indien binnen de looptijd van de overeenkomst voor de levering van bepaalde zaken c.q. de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, is dit geen fatale termijn, tenzij Vadac zulks uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verklaard. Bij overschrijding van de leverings- of uitvoeringstermijn is de wederpartij verplicht Vadac alsnog een redelijke termijn te stellen voor levering c.q. uitvoering van de opdracht. Binnen die termijn is geen sprake van een tekortkoming van Vadac en kan de wederpartij geen beroep doen op ontbinding van de overeenkomst.
4.2
Indien door Vadac een leverings- of uitvoeringstermijn is gegarandeerd, dan wordt deze leverings- of uitvoeringstermijn verlengd met de tijd dat levering of uitvoering niet kan plaatsvinden ten gevolge van overmacht, tussentijdse opdrachtwijzigingen en/of het niet beschikbaar stellen van voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie door de wederpartij en/of derden, onverminderd het recht van Vadac de overeenkomst te ontbinden.
4.3
Zolang de wederpartij een overeengekomen verplichting niet nakomt, heeft Vadac het recht om de eventueel overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijn op te schorten, als bedoeld in artikel 6:52 BW. Deze opschortingsbevoegdheid heeft Vadac ook indien de wederpartij één of meer betalingstermijnen van eerdere opdrachten heeft overschreden.
4.4
Alle kosten van verzending(en) van door de wederpartij bij Vadac bestelde zaken naar het door de wederpartij opgegeven adres komen voor rekening van de wederpartij, tenzij Vadac uitdrukkelijk en schriftelijk anders heeft verklaard. Vadac bepaalt welke vervoerder bij het vervoer zal worden ingeschakeld.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
5.1
De door Vadac aan de wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Vadac tot het moment waarop deze, met inbegrip van eventuele rente en kosten, volledig aan Vadac zijn betaald.
5.2
De wederpartij is niet bevoegd de hiervoor bedoelde zaken op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren alvorens betaling daarvan volledig heeft plaatsgevonden, tenzij Vadac op de hoogte is gebracht en daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
5.3
De wederpartij is jegens Vadac verplicht deze eigendomsvoorbehoudbepaling ter kennis te brengen van degene(n) aan wie door de wederpartij door Vadac geleverde zaken, al dan niet tot zekerheid, in stil pand worden gegeven.

Artikel 6 Opslag
6.1
Indien de wederpartij om welke reden dan ook niet in staat is de van Vadac gekochte zaken op het overeengekomen tijdstip en adres in ontvangst te nemen, zal Vadac, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de wederpartij genoemde zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen om de achteruitgang in kwaliteit te voorkomen treffen, totdat genoemde zaken bij de wederpartij zijn bezorgd, met dien verstande dat Vadac nimmer is gehouden genoemde zaken langer dan één maand onder zich te houden.
6.2
Indien Vadac de hiervoor bedoelde zaken op de daar omschreven wijze gedurende meer dan één maand opgeslagen heeft gehouden, is zij bevoegd genoemde zaken te verkopen aan een derde. De wederpartij is alsdan gehouden om, indien de door genoemde derde te betalen koopprijs lager is dan de tussen Vadac en de wederpartij overeengekomen koopprijs, het verschil tussen genoemde prijzen aan Vadac te voldoen.
6.3
Indien opslag als hiervoor bedoeld plaatsvindt, is de wederpartij jegens Vadac verplicht de door laatstbedoelde opslagkosten te vergoeden vanaf het moment waarop genoemde zaken voor verzending gereed zijn, althans vanaf de in de met de wederpartij gesloten overeenkomst vermelde datum van levering.
6.4
Indien gedurende de periode waarin de door de wederpartij van Vadac gekochte zaken door laatstbedoelde worden opgeslagen, schade ontstaat, is Vadac behoudens in geval van opzet of grove schuld, daarvoor niet aansprakelijk.
6.5
Indien gedurende de periode waarin de wederpartij de van Vadac gekochte zaken niet in ontvangst neemt of kan nemen, aan de zijde van Vadac een omstandigheid opkomt die nakoming van de verplichtingen van Vadac jegens de wederpartij geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt, is Vadac, behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor als gevolg daarvan door de wederpartij geleden of te lijden schade.

Artikel 7 Betaling

7.1
Betaling van door Vadac aan de wederpartij gezonden facturen dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.
7.2
Vadac is te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling, danwel zekerheidstelling te verlangen voor de nakoming van de op de wederpartij rustende verplichtingen. Vadac is slechts gehouden de op haar rustende verplichtingen na te komen nadat de wederpartij de op haar rustende verplichtingen tot vooruitbetaling of zekerheidstelling is nagekomen.
7.3
Bij overschrijding van de betalingstermijn, danwel indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, ten laste van hem/haar beslag wordt gelegd, hij/zij in staat van faillissement wordt verklaard, of zijn/haar onderneming (gedeeltelijk) wordt geliquideerd of overgedragen, is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Gedurende het verzuim is de wederpartij aan Vadac de wettelijke rente verschuldigd.
7.4
De door Vadac werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten en de buitengerechtelijke kosten ter afdwinging van de nakoming door de wederpartij komen voor rekening van laatstgenoemde, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het incassotarief van de Nederlandse Order van Advocaten.

 

7.5
Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al vermeldt de wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8 Reparatie en montage
8.1
Indien Vadac met de wederpartij overeenkomt dat zij voor laatstbedoelde reparatie- en/of montagewerkzaamheden zal verrichten, zullen deze werkzaamheden zoveel mogelijk worden verricht binnen de daartoe overeengekomen periode.
8.2
De periode waarbinnen de hiervoor bedoelde reparatie en/of montagewerkzaamheden door Vadac dienen te worden verricht, wordt verlengd met de tijd dat reparatie en/of montage niet kan plaatsvinden ten gevolgde van overmacht, tussentijdse opdrachtwijzigingen en/of het niet beschikbaar stellen van voor de uitvoering van genoemde werkzaamheden benodigde informatie door de wederpartij en/of derden.
8.3
Bij reparatie wordt uitgegaan van de klachten/defecten die op het retourformulier zijn omschreven door de wederpartij.
8.4
Vadac verleent na het voltooien van de reparatie een garantie van zes maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van verzending cq. afgifte van het product aan de wederpartij.
8.5
De garantie vervalt bij het openen van het product door de wederpartij of derde na de reparatie welke door Vadac is uitgevoerd. Bij schade van buitenaf zoals bijvoorbeeld valschade en vochtschade vervalt de garantie automatisch.
8.6
Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per e-mail van Vadac aan de wederpartij dat het product gereed is en de wederpartij gedurende een periode van twee maanden heeft nagelaten voor betaling zorg te dragen, is Vadac bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra gemaakte kosten voor het verhalen van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de wederpartij.
8.7
Voor producten waarbij na onderzoek blijkt dat deze niet meer op een economisch haalbare wijze hersteld kunnen worden zal de wederpartij hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld. Daarin wordt ook de keuze gegeven om het defecte product retour te ontvangen na betaling van de onderzoeks- en verzendkosten. Zijn deze kosten niet voldaan binnen een termijn van vier weken na verzenden van de genoemde e-mail dan zal Vadac uiteindelijk overgaan tot afvoeren van het product. Er zijn dan geen verdere kosten voor de wederpartij.
8.8
Defecte onderdelen worden door Vadac afgevoerd. Indien de wederpartij de defecte onderdelen retour wenst te ontvangen, dan dient dit op het retourformulier vermeld te worden.

Artikel 9 Overmacht
9.1
Aan de zijde van Vadac is van overmacht in ieder geval sprake indien Vadac na het sluiten van de overeenkomst met de wederpartij is verhinderd c.q. verhinderd wordt haar verplichtingen uit die overeenkomst na te komen als gevolg van oorlog, overstroming, pandemie, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie, alles zowel in of betreffende het bedrijf van Vadac, als bij of betreffende derden, van wie Vadac zaken dient te betrekken, alsmede bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer.
9.2
In het geval van overmacht aan de zijde van Vadac wordt de uitvoering van de met de wederpartij gesloten overeenkomst opgeschort, zolang de overmachtstoestand het Vadac onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren. Bij blijvende overmacht is Vadac gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij gehouden is aan de wederpartij enige schade te vergoeden.

Artikel 10 Verzuim, ontbinding

De wederpartij is, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, in verzuim zodra hij/zij enige verplichting voortvloeiende uit een met Vadac gesloten overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. In dat geval, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, beslaglegging, stillegging, liquidatie of (gedeeltelijke) overdracht van het bedrijf van de wederpartij, heeft Vadac het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel geheel of gedeeltelijk nakoming te vorderen, onverminderd het recht van Vadac om vergoeding van alle door haar geleden schade te vorderen.


 

Artikel 11 Opschortingsrecht, retentierecht
11.1
Indien de wederpartij één of meer van haar uit een met Vadac gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt, is Vadac gerechtigd de nakoming van haar daar tegenover staande verplichtingen terstond op te schorten, totdat de wederpartij haar verplichtingen alsnog op correcte wijze is nagekomen, danwel een door Vadac te bepalen zekerheid heeft gesteld voor nakoming van de voor de wederpartij uit eerder genoemde overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. De wederpartij is gehouden alle schade die Vadac lijdt of zal lijden als gevolg van het niet of niet correct nakomen van de hiervoor bedoelde verplichtingen van de wederpartij aan Vadac te vergoeden. Vadac is voorts gerechtigd tot opschorting op de hiervoor omschreven wijze over te gaan, indien en zodra bij haar ernstige twijfel rijst ten aanzien van de liquiditeit van de wederpartij.
11.2
Vadac is gerechtigd goederen, gelden en documenten – deze laatste in de ruimste zin des woords – terug te houden voor rekening en risico van de wederpartij tot de opeisbare vorderingen van Vadac door de wederpartij zijn voldaan.

Artikel 12  Risico
12.1
Het risico van de door de wederpartij van Vadac gekochte zaken gaat op de wederpartij over bij levering.
12.2
In afwijking van hiervoor onder 12.1 gestelde, gaat het risico van genoemde zaken terstond, ongeacht of al dan niet levering heeft plaatsgevonden, op de wederpartij over, indien en zodra levering op het overeengekomen tijdstip niet mogelijk is als gevolg van een omstandigheid die is te wijten aan de wederpartij, danwel indien en zodra Vadac zich beroept op het haar toekomende opschortingsrecht.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1
Voor schade van de wederpartij als gevolg van toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen door Vadac, of als gevolg van onrechtmatig handelen van Vadac, is Vadac behoudens opzet of grove schuld van haar of haar leidinggevende ondergeschikten niet aansprakelijk.
13.2
Voor zover Vadac voor schade als hiervoor beschreven evenwel toch aansprakelijk mocht zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de onderhavige transactie. Mocht de aansprakelijkheidsverplichting tot het vergoeden van het bedrag van de transactie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid te gering zijn in verhouding met de door de wederpartij geleden schade en rust op de wederpartij geen verplichting zich voor schade als die welke hiervoor is bedoeld te verzekeren, dan is de aansprakelijkheid van Vadac beperkt tot maximaal 125% van het bedrag van de onderhavige transactie.
13.3
Vadac is op generlei wijze als producent aan te merken ter zake van de door hem aan wederpartij verkochte zaken. Indien sprake is van een gebrek van de door Vadac aan de wederpartij verkochte en geleverde zaak, zal Vadac zich ervoor inspannen binnen een redelijke termijn de identiteit van de producent of degene van wie Vadac de desbetreffende zaak heeft betrokken, aan de wederpartij mede te delen.
13.4
De wederpartij kan schade als gevolg van een door Vadac geleverde gebrekkige zaak, welke op grond van het bepaalde in artikel 6:185 BW niet verhaalbaar is op de producent ervan, niet verhalen op Vadac. Voor dergelijke schade is Vadac niet aansprakelijk.
 
Artikel 14 Recht van reclame
Ter zake van het inroepen van het recht van reclame, zoals bedoeld in artikel 7:39 BW, door Vadac wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, indien en zodra hij/zij enige verplichting uit hoofde van een met Vadac gesloten overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig is nagekomen. Zulks zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling of sommatie is vereist.

Artikel 15 Retourzendingen
15.1
Indien de wederpartij van oordeel is dat door Vadac geleverde zaken voor retourzending aan Vadac in aanmerking komen, dient deze binnen acht dagen na levering hieromtrent schriftelijk te reclameren bij Vadac.
15.2
Retourzendingen worden door Vadac slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Vadac. Alle kosten met betrekking tot retourzendingen komen voor rekening van de wederpartij.
15.3
Creditering van de betreffende zaken zal slechts plaatsvinden indien de betreffende zaken niet herleverd c.q. hersteld kunnen worden.

15.4
Slechts indien door Vadac aan de wederpartij geleverde zaken op de onder 15.1 en 15.2 vermelde wijze worden retour gezonden, zullen de retour ontvangen zaken die voldoen aan 15.3 door Vadac gecrediteerd worden, mits de zaken onbeschadigd zijn en tussen levering en retourontvangst niet maar dan twee maanden is verstreken.

Artikel 16 Garantie
16.1
Vadac verstrekt op de geleverde zaken dezelfde garantie, die zij van de fabriek heeft ontvangen. Arbeidsloon, autokosten, verzendkosten en overige kosten kunnen ten alle tijden worden doorberekend.
16.2
Indien de geleverde zaken op het moment van levering ondeugdelijk zijn, heeft de wederpartij slechts recht op gratis herstel of vervanging van die zaken, mits deze nog in dezelfde staat verkeren als bij verzending en na geaccepteerde retourmelding en conform de geldende retourprocedure door Vadac zijn terug ontvangen, één en ander ter keuze van Vadac.

Artikel 17 Klachten
17.1
De wederpartij dient bij levering en bij in ontvangstneming van de zaken binnen twee werkdagen te (laten) controleren of de levering met de bestelling c.q. opdracht overeenstemt. Bij gebreke, dient de wederpartij bij Vadac schriftelijk melding te maken, uiterlijk binnen acht werkdagen en onder opgaaf van redenen.
17.2
De wederpartij kan op een niet-zichtbaar gebrek in de zaak geen beroep meer doen, indien hij niet binnen acht werkdagen nadat hij de tekortkoming ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij Vadac ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd onder opgaaf van redenen.
17.3
De wederpartij dient te allen tijde Vadac de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen of te vervangen, één en ander ter keuze van Vadac.
17.4
De wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden indien hij niet binnen hierboven vermelde termijn een klacht heeft ingediend en/of hij Vadac niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
17.5
Klachten geven de wederpartij nimmer recht op korting en/of verrekening en/of de betalingsverplichting op te schorten.

Artikel 18 Toepasselijk recht
Op alle tussen Vadac en de wederpartij gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.

Artikel 19 Deponering
Deze voorwaarden zijn vastgesteld in maart 2022 en op 24 maart 2022 gedeponeerd.